Zápis detí do MŠ

 

Zápis do MŠ na šk. rok 2021/2022

 

 

 

MIESTO PODÁVANIA ŽIADOSTÍ:

 • Materská škola, Hviezdoslavova 2/110, Ladce – riaditeľňa, v čase od 10,00 hod. do 15,30 hod.

 

 

 

FORMA A PRIEBEH ZÁPISU:

 • deti sa prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú predloží riaditeľke školy, prípadne ostatným pedagogickým zamestnancom MŠ,
 • písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa obdrží rodič v materskej škole (alebo kliknutím na nasledovný odkaz: www.ms.ladce.sk).
 • zákonný zástupca predloží spolu so žiadosťou aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa s údajom o absolvovaní povinných očkovaní od všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

 

 

K ZÁPISU JE POTREBNÉ PRINIESŤ:

 • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy potvrdenú všeobecným lekárom pre deti a dorast,
 • rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu),
 • ak ide o dieťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, k prihláške je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, resp. vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

 

 

KRITÉRIÁ PRIJATIA DIEŤAŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY:

 • vek dieťaťa od 3 do 6 rokov,
 • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné.
 • deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania,
 • deti po dovŕšení dva a pol roku veku v prípade, ak bude voľná kapacita v materskej škole a bude uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

 

 

 

POKRAČOVANIE PLNENIA POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA:

 • povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok;
 • ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča.

 

 

 

PRIJATIE DIEŤAŤA:

 • Po skončení zápisu riaditeľka materskej školy rozhodne o prijatí resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podľa §5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v súlade s §59 ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s §5 ods. 4 písm a) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole.
 • Písomné vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť v materskej škole od 15. júna 2021.

 

 

Súbory na stiahnutie