Zápis detí do MŠ Ladce

 

Zápis detí do Materskej školy, Hviezdoslavova 2/110 , Ladce

na školský rok 2024/2025

 

Riaditeľstvo Materskej školy, Hviezdoslavova 2/110, Ladce oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do Materskej  školy prebieha v dňoch

21.05.2024 a 22.05.2024 v čase od 10,30 do 15,00 hod.

 

Žiadosť je možné v uvedenom čase doručiť osobne do materskej školy, alebo ju zaslať poštou na adresu Hviezdoslavova 2/110, Ladce, alebo elektronicky na mailovú adresu msladce01863@gmail.com

 

K zápisu je potrebné doniesť/zaslať:

  •  Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie podpísanú oboma rodičmi aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)
  • K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, resp. vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke : www.ms.ladce.sk

 

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie: 

  1. Zápis sa uskutoční v súlade s §28a, 28b, 59 a 59a, 59b školského zákona.
  2. Pre dieťa, ktoré k 31.8.2024 dovŕši vek 5 rokov veku, je predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2024/2025 povinné. Tieto deti sa prijímajú do MŠ prednostne.
  3. Ak dieťa k 31.8.2024 dovŕši šiesty rok veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, riaditeľka MŠ rozhodne o pokračovaní plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ na základe žiadosti rodiča, písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa.

 

Ostatné podmienky:

  • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku (§ 59 školského zákona, ods. 1).
  • deti vo veku dva a pol roku veku budú prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach
  • pri prijímaní bude zohľadňovaný trvalý pobyt dieťaťa v obci Ladce z dôvodu povinnosti predprimárneho vzdelávania.

 

Písomné vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ od 15.júna 2024.

Na rozhodovanie o prijatí do materskej školy sa vzťahuje zákon č. 71/1967 o správnom konaní.

 

Súbory na stiahnutie