Zápis detí do MŠ Ladce

 

Zápis detí do Materskej školy Ladce , Hviezdoslavova ulica  2/110 Ladce na školský rok 2023/2024

 

 

Riaditeľstvo Materskej školy Ladce, Hviezdoslavova ulica 2/110, Ladce oznamuje zákonným zástupcom, že zápis do Materskej školy prebieha v dňoch 22.05.2023 a 23.05.2023 v čase od 10,30 do 15,30 hod. Žiadosť je možné v uvedenom čase doručiť osobne do materskej školy, zaslať ju poštou na adresu Hviezdoslavova ulica 2/110 Ladce alebo elektronicky na mailovú adresu msladce01863@gmail.com.

 

 

K zápisu je potrebné doniesť/zaslať:

  • Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie aj s potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu, ktorého je aj údaj o povinnom očkovaní (Neabsolvovanie povinných očkovaní nie je dôvodom na neprijatie dieťaťa do materskej školy.)
  • K žiadosti o prijatie dieťaťa so špeciálno výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné pripojiť vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, resp. vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

 

Žiadosť si môžete stiahnuť na webovej stránke : www.ms.ladce.sk

 

 

Podmienky prijímania dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 

  • deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, tzn. deti, ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 5 rokov,
  • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, tzn. ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 6 rokov. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu. Kontaktujte riaditeľku MŠ.
  • deti, ktorých zákonný zástupca požiadal o predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa, tzn. ktoré do 31.08.2023 dovŕšia 4 roky. Riaditeľstvu MŠ je potrebné doložiť náležitú dokumentáciu. Kontaktujte riaditeľku MŠ.
  • na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti od troch rokov veku (§ 59 školskéhozákona, ods. 1).

 

 

Ostatné podmienky:

  • deti vo veku dva a pol roku veku budú prijaté len pri dostatočných kapacitných podmienkach,
  • pri prijímaní bude zohľadňovaný trvalý pobyt dieťaťa v obci Ladce z dôvodu povinnosti predprimárneho vzdelávania.

 

 

Písomné vyjadrenie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa do materskej školy si môžu rodičia vyzdvihnúť v riaditeľni MŠ od 15. júna 2023.

 

Súbory na stiahnutie