Zápis detí do MŠ

 

Zápis detí do Materskej školy, Hviezdoslavova 2,018 63 Ladce, na šk. rok 2019/2020

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole
vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2019/2020.

 

Zápis detí bude prebiehať v dňoch 22. 5. – 23. 5. 2019 v čase od 10,00 do 15,30 hod.
v priestoroch riaditeľne MŠ.

 


Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ,
alebo je k dispozícií na stiahnutie na web stránke materskej školy ms.ladce.sk.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá
riaditeľka najneskôr do 30. júna 2019.


Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca
povinný predložiť riaditeľke MŠ do 23. mája 2019.

 

Alena Hudáková, riaditeľka MŠ

 

Súbory na stiahnutie