História materskej školy v Ladcoch

 

1951

Prvá zmienka o zriaďovaní „škôlky“ pochádza z čias, keď v Ladcoch pôsobili v miestnom kláštore rádové rehoľné sestry. Mali snahu zhromažďovať deti za účelom čiastočnej opatery, ako aj výchovy a vzdelávania. Z r. 1951 (podľa kroniky obce) pochádza aj prvá zmienka o potrebe vzniku materskej školy. Potreba zariadenia pre deti predškolského veku sa stáva naliehavejšou po založení JRD v Ladcoch.

 

Po určitých problémoch sa našla vhodná budova (niekdajší OcÚ), kde bola v r. 1952 zriadená MŠ (vtedy ľudovo nazývaná „úvoda“) spolu s jasľami. Toto zariadenie navštevovalo spolu 38 detí. V r. 1955 sa MNV a stranícky výbor KSS začal zaoberať myšlienkou výstavby MŠ a jaslí, pretože doterajšie priestory nevyhovovali požiadavkám.

 

 

1956

V r. 1956 navštevovalo MŠ 44 detí, vo veku od 1,5 do 6 rokov.

 

 

1962

Až do r. 1962 pretrváva problém – narastajúci počet detí a málo priestorov. V r. 1962 sa za pomoci PCLA a MNV čiastočne zlepšilo vybavenie MŠ. Bolo vybudované ihrisko s hojdačkami a pieskoviskom. R. 1966 – MŠ je dvojtriedna, nevyhovujúce priestory, plánuje sa výstavba novej MŠ a jaslí (za pomoci PCLA). R. 1969 – najväčšou udalosťou v obci bolo po mnohých problémoch zahájenie výstavby novej MŠ a jaslí s kapacitou 60 + 20 detí. V novembri 1969 prichádza list zo sekretariátu SSR, v ktorom oznamujú, že vyhoveli žiadosti MNV a štát poskytne na výstavbu 250 000,- Kčs.

 

Nová MŠ sa začala stavať v bývalej záhrade kláštora, v blízkosti hlavnej cesty. Nepodarilo sa však splniť predpokladaný limit 2,4 mil. Kčs. Dokončená bola hrubá stavba a teplovodný kanál, ktorým sa bude privádzať teplo z kotolne cementárskych bytoviek. Termín dokončenia výstavby, ktorý bol stanovený na november 1970, sa nepodarilo splniť.

 

 

1971

1. novembra 1971 bola za prítomnosti zástupcov ONV, OOR, MNV a PCLA slávnostne otvorená MŠ a jasle. Patronát nad spoločným zariadením MŠ a DJ prevzal MNV. Na otvorení boli prítomní:

 

p. Bačinský, riaditeľ PCLA
p. Zahradník, predseda MNV
p. Galanský, tajomník MNV
p. Dvořáková, okr. šk. inšpektorka
p. Miková, riad. MŠ

 

Prvými zamestnancami MŠ a DJ boli:

 

MŠ:
Pavla Miková, riaditeľka MŠ
Viera Kováčová, učiteľka
Božena Predná, učiteľka
Petronela Zimprichová, učiteľka

 

 

JASLE:


Gabriela Matuščinová, zdravotná sestra
Eva Krajčiová, zdravotná sestra
Mária Turičíková, pestúnka

 

 

PREVÁDZKOVÍ ZAMESTNANCI:


Oľga Kňažková, školníčka
Johana Chovancová, upratovačka
Emília Polomíková, práčka
Antónia Mišíková, kuchárka
Anna Mraffková, pomocná sila v kuchyni

 

Od šk. roku 1971/1972 je vedená aj Kronika materskej školy. Sú v nej zaznamenané a fotodokumentáciou podložené rôzne kultúrne a spoločenské akcie, poriadané materskou školou pre deti, rodičov i obec. Sú tu podchytené i všetky personálne zmeny, ktoré prebiehali v MŠ i v jasliach.

 

R. 1972 – zmena vo vedení MŠ. Na miesto riaditeľky nastúpila s. Viera Kováčová. R. 1975 – sa uskutočňuje vnútorná reorganizácia. Kojenecké oddelenie, pôvodne určené deťom do 1 roka sa prerába na triedu MŠ, pretože detí do MŠ stále pribúda. Do tohto obdobia spadá aj začiatok spolupráce so ZPOZ-om v Ladcoch. Deti prispievali kultúrnym programom na rôzne kultúrno – spoločenské akcie v obci.

 

 

1977

R. 1977 – sú v prevádzke 3 triedy MŠ s 87 deťmi a 1 trieda jaslí s 20 deťmi. V r. 1979 sa začalo intenzívne pracovať na prístavbe MŠ (terajší 3. pavilón – od parku s 2 triedami).

 

Príprava detí a celá práca sa niesla v znamení nového systému školstva a celkovej koncepcie výchovy, pracovalo sa s Programom výchovnej práce pre deti predškolského veku a jaslí.

 

 

1981

R. 1981 – v MŠ je spolu 144 detí, 116 MŠ a 28 jasle. Od tohto obdobia až do r. 1989 sa práca aj výchova detí niesla v znamení – „Pod vedením KSČ k lepšej budúcnosti“.

 

Zaujímavo sú zdokumentované rôzne sviatky a oslavy vtedajšej ČSSR – VOSR, 1. máj, ZČSSP, Zjazdy KSČ, voľby. Nie však všetky tieto udalosti mali negatívny charakter. V r. 1974 s. uč. Gabriela Kuniaková nacvičila v MŠ spartakiádnu skladbu „Rodičia a deti“. Radosť z pohybu mali nielen rodičia, ale aj deti, ktoré tento fakt nevnímali tak, že niečo musia. Nehovoriac o tom, že sa stretlo množstvo ľudí, ktorí niečo urobili ako pre seba, tak pre svoje deti. Z týchto rokov sa datuje aj tzv. „Družba“ medzi MŠ Ladce a MŠ Cheb (ČR). Táto prebiehala formou písomnej výmeny zážitkov a skúseností medzi učiteľkami. Učiteľky sa riadili heslom „Najlepšou výchovnou metódou je láska“ a s láskou pripravovali pre deti a s deťmi rôzne kultúrne a športové podujatia, výlety.

 

 

Po roku 1989

Po roku 1989 nastali v súvislosti so zmenami v spoločnosti zmeny aj v našej MŠ.

 

Na pokyn ONV – Odboru školstva v Považskej Bystrici sa konali na všetkých školách v okrese voľby riaditeľov. 10. 01. 1990 prebehli voľby aj v MŠ. Vo funkcii naďalej zostala p. riad. Viera Kováčová. Znížením materského príspevku a tiež nezamestnanosťou dochádza k zníženiu počtu detí v jasliach aj v materskej škole. V tomto čase navštevovalo jasle len 8 detí. Prípisom ONV – Odboru školstva v Považskej Bystrici zo dňa 12. 12. 1990 sa rušia detské jasle v Ladcoch. Deti boli preradené do MŠ. Nastáva tiež nedostatok financií, rozpočet pre MŠ činí 256 000,- Kčs na rok. Väčšiu časť (172 000,-Kčs) pohltili výdavky na energie a opravy. Zostatok bol použitý na doplnenie hračiek a učebných pomôcok.

 

Výchovná práca sa začala uberať novými smermi. Naďalej sa pracuje podľa Programu výchovnej práce pre MŠ, ktorý si mohli učiteľky kreatívne prispôsobovať. Deťom je ponechaný väčší priestor pre voľnosť, veľký význam sa kladie na dostatočné vyžitie sa dieťaťa pri hre.

 

 

1991

R. 1991 – na pokyn Ministerstva školstva prebieha výmena riaditeľov, ktorí sú vo funkcii viac ako 4 roky. Po dohode Školskej rady pri MŠ, školskej inšpektorky a učiteliek bola do funkcie riaditeľky navrhnutá a následne zvolená p. uč. Irena Gajdošíková, ktorá v našej MŠ pracuje od r. 1972.

 

V tomto roku sú v prevádzke 4 triedy s počtom detí 95. V MŠ pracuje 8 kvalifikovaných učiteliek a 6 prevádzkových zamestnancov. Úlohy učiteliek sa nemenia. Prvoradou úlohou je príprava detí na vstup do ZŠ, viesť deti k tomu, aby sa vedeli na danú činnosť sústrediť. Deti si obohacujú a rozširujú poznatky z oblasti spoločenského života, prehlbujú poznávanie o živej a neživej prírode, upevňujú zručnosti, zdokonaľujú sa v jazykovej príprave. Naďalej sa pripravuje množstvo kultúrnych a spoločenských podujatí, deti sa zúčastňujú na rôznych vystúpeniach v rámci okresu i obce.

 

P. riaditeľka sa neraz borila s veľkými aj menšími problémami, ale vďaka jej húževnatosti, vytrvalosti, zodpovednému prístupu k práci sa jej podarilo prekážky prekonať.

 

 

1994

R. 1994 – veľký deficit, čo sa týka financií v rezorte školstva. Neustále sa znižujú dotácie pre školy. Pre zachovanie MŠ v obci sa starosta obce p. Ferdinand Bušík po dohode s miestnym zastupiteľstvom rozhodli pre uhradenie prevádzkových nákladov do konca kalendárneho roka 1994. Ďakujeme v mene rodičov, detí a zamestnancov. Vďaka pomoci OcÚ a PCLA sa podarilo zrealizovať niektoré nutné opravy budov (maliarske práce, oprava strechy, výmena okien na práčovni, oprava detského bazéna).

 

Riadiacim centrom pre MŠ bola Školská správa v Pov. Bystrici. V rámci okresu pracovalo metodické centrum pre materské školy, ktoré poriadalo množstvo metodických seminárov pre učiteľky.

 

 

1996

R. 1996/97 – v prevádzke sú 4 triedy s počtom detí 98. Po rozdelení okresu Pov. Bystrica (v novembri 1996) prešla naša MŠ pod Okresný úrad – odbor školstva v Ilave. Na prevádzku škôl je stále nedostatok financií. Podľa vyhlášky MŠ SR č. 81/97 sa začal vyberať poplatok na školné od rodičov, ktorý sme museli odvádzať štátu.

 

Za pomoci PCLA, OcÚ, Odborného učilišťa a Školskej správy v Ilave sa podarilo vylepšiť estetiku niektorých vonkajších i vnútorných priestorov (nainštalovanie vertikálnych žalúzií v triedach, okenných žalúzií, maľovanie práčovne, koberec a sed. súprava v riaditeľni, údržbárske práce, hračky pre deti). Aj za tento rok patrí „veľké ďakujeme“ od p. riaditeľky Gajdošíkovej p. starostovi F. Bušíkovi a poslancom zastupiteľstva obce, ktorí boli vždy nápomocní pri riešení problémov v MŠ. V tomto roku nás zasiahla nečakaná a veľmi smutná udalosť. Vo veku 40 rokov zomrela naša kolegyňa – vedúca školskej jedálne p. Zorka Bačová. Napriek kritickej situácií v školstve, čo sa týka financií, sa podarilo našu MŠ udržať, čo sa nedá povedať o veľa školách na celom Slovensku (zase vďaka OcÚ a PCLA).

 

 

2001

Výchovný proces v MŠ sa napriek mnohým nedostatkom nenaštrbil. Snaha učiteliek pracovať tak, aby sa deti v MŠ cítili dobre, nevyšla nazmar. Ocenením pre nás bola hlavne spokojnosť rodičov a šťastné tváre detí. Veľkým prínosom pre MŠ je, že od r. 2001 sa príspevky od rodičov prestali odvádzať štátu. Odovzdávajú sa na účet OcÚ, môžeme z nich však čerpať pre potreby materskej školy.

 

 

2002

Od 01. 07. 2002 podľa Zákona o verejnej službe a tým aj presunu kompetencií, prechádza MŠ pod správu Obecného úradu v Ladcoch, ktorý je vlastníkom majetku MŠ.

 

 

2004

R. 2004 – p. riaditeľka I. Gajdošíková nadobudnutím dôchodkového veku odchádza z postu riaditeľky MŠ, zostáva však pracovať ako učiteľka.

 

Na miesto riaditeľky po absolvovaní konkurzu nastupuje od 01. 08. 2004 p. uč. Táňa Kukuliašová – uč. MŠ od r. 1980.

 

 

(Za spracovanie histórie MŠ v Ladcoch ďakujeme p. riaditeľke Táni Kukuliašovej.)