Stravovanie a hygiena detí a priestorov v MŠ

 

Režim stravovania a pitný režim:

 • Deťom je podávaná strava priamo zo školskej kuchyne, ktorá je súčasťou MŠ. Jedlo sa podáva deťom v triedach, ktoré slúžia aj ako učebne.
 • Režim stravovania je rozpracovaný v dennom poriadku, ktorý zohľadňuje fyziologické a biologické potreby detí. Deti s poldennou dochádzkou dostávajú raňajky a obed, deti s celodennou dochádzkou majú raňajky, obed a olovrant. Časový odstup medzi jednotlivými jedlami nepresahuje 3 hodiny.
 • Za kvalitu a predpísané množstvo stravy je zodpovedná vedúca školskej jedálne a riaditeľka školy. Za dodržanie pitného režimu sú zodpovední pedagogickí zamestnanci.
 • Nakoľko nemáme spoločnú jedáleň, stravu deťom podávajú kuchárky v triedach. Deti vedieme k správnym stravovacím návykom, kultúre stolovania. Jedálny lístok je týždenne menený a zverejnený pri vstupných priestoroch MŠ.
 • Pitný režim je zabezpečený podávaním pitnej vody a čajov podľa potrieb detí. Tekutiny sú spracované hygienicky nezávadným spôsobom.

 

 

 

Raňajky: 08:15 – 08:45
Obed: 11:30 – 12:00
Olovrant: 14:15 – 14:30

 

 

 • Pedagóg počas jedla nenásilne deti usmerňuje, podľa želania rodičov deti prikrmuje. Nenúti ich jesť.
 • Deti 3 - 4 ročné používajú pri jedle lyžičku, 4 – 5 ročné lyžičku a vidličku, 5 - 6 ročné kompletný príbor.
 • Ak musí mať dieťa zo zdravotných dôvodov vylúčené zo stravy určité potraviny, je zákonný zástupca povinný podať u vedúcej školskej jedálne žiadosť o výnimku v stravovaní dieťaťa (v nej uvedie potraviny, ktoré sa nesmú dieťaťu podávať, napr. mliečne výrobky, potraviny obsahujúce škrob a pod.)

 

 • Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi rodič deň vopred do 14:00 hod. telefonicky na tel. č. 024 3214200, alebo osobne u vedúcej školskej jedálne, príp. u hlavnej kuchárky. Ak sa tak nestane, platí zákonný zástupca plnú stravnú jednotku.

 

 

 

 

Organizácia v šatni:

 • Prístup do šatne majú rodičia, alebo nimi poverené osoby. Pri odkladaní vecí do skriniek vedú deti k poriadkumilovnosti a samostatnosti. Za poriadok v skrinkách zodpovedajú učiteľky v príslušných triedach, za hygienu príslušná prevádzková pracovníčka. Odporúča sa priniesť deťom pohodlné oblečenie na prezlečenie do triedy, na prezutie pevnú a bezpečnú obuv.

 

 

Organizácia v umyvárni:

 • Všetky triedy majú samostatnú umyváreň a samostatné toalety. Každé dieťa má vlastný uterák, hrebeň, pohárik s kefkou na zuby, všetko označené svojou značkou. Deti sa v umyvárni zdržiavajú len v prítomnosti učiteľky, ktorá ich vedie k základným hygienickým návykom a samostatnosti. Za celkovú organizáciu detí v umyvárni je zodpovedná učiteľka, za dodržanie zdravotných a bezpečnostných predpisov príslušná prevádzková zamestnankyňa.
 • Deti vedieme k dodržiavaniu zásad osobnej hygieny individuálne. Hygienu uskutočňujeme pravidelne pred jedlom, po pobyte vonku, pred oddychom. Po jedle sú deti pod odborným dohľadom pedagogického zamestnanca vedené k správnemu postupu pri umývaní chrupu.

 

 

 

Hygiena priestorov v MŠ:

 • Denne sa upratujú priestory: chodieb, schodišťa, šatní po príchode a odchode detí a podľa aktuálnej potreby. Podlahy herní, spální, šatní a chodieb sa denne vysávajú, umývateľné plochy sa umývajú. ;Denne sa umývajú pracovné plochy detí – stoly, stoličky, detské kútiky, okenné parapety, kryty na radiátoroch, dvere, umývadlá, odpadové koše. Denne sa umývajú a dezinfikujú WC, umývadlá, vodovodné batérie. Súčasťou denného upratovania je aj denné intenzívne vetranie miestností. Priestranstvá pred budovou MŠ sa čistia a umývajú denne.
 • Týždenne sa umývajú dvere, kancelárske miestnosti, práčovňa. Posteľná bielizeň sa vymieňa jedenkrát za 2 týždne.
 • Mesačne sa prevádza dezinfekcia hračiek, čistenie kobercov a čalúnení, sprchovanie kvetov.
 • Štvrťročne sa prevádza pranie záclon, umývanie radiátorov, čistenie žalúzií.
 • Polročne sa prevádza umývanie, ošetrovanie a leštenie nábytku, umývanie okien.
 • Ročne sa prevádza čistenie stropných svietidiel, maľovanie je podľa potreby, minimálne raz za 5 rokov. Kuchyňa sa maľuje jedenkrát za rok.
 • Spôsob upratovania: nečistoty sa odstraňujú umývaním, vysávaním a utieraním navlhko. Zametanie a utieranie prachu nasucho je neprípustné.

 

 

 

Starostlivosť o vonkajšie priestory vrátane pieskoviska:

 • Pozemok MŠ je ohradený murovaným plotom, ktorý prešiel v júli 2017 rekonštrukciou. Vonkajšie priestory tvorí trávnatá plocha, ktorá je pravidelne udržiavaná kosením, denne sú odstraňované nečistoty.
 • V areáli sú 2 pieskoviská, ktoré sú v čase sezóny týždenne prekopané, zbavené nečistôt. Za čistotu a poriadok pri pieskoviskách zodpovedá školníčka.