Poplatky v MŠ

 

Výšku príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole určuje zriaďovateľ - čiže obec Ladce.

 

Výška príspevku - školné - v materskej škole je mesačne 10 € na jedno dieťa.

 

 

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky,
  • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľke materskej školy potvrdenie o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
  • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

  • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
  • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

  • Okrem tohto príspevku je rodič povinný uhradiť príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v MŠ stravuje. Príspevok na stravovanie sa uhrádza mesiac vopred na účet obce Ladce.

 

 

 

Poplatky za stravu:
celodenná: 1,12 €
raňajky: 0,28 €
raňajky a obed 0,90 €
obed a olovrant: 0,84 €

 

 

  • Na ZRŠ dňa 20. 09. 2017 rodičia schválili a odsúhlasili príspevok na pomôcky 5 € mesačne. Príspevok uhrádza zákonný zástupca mesačne do 10. dňa v kalendárnom mesiaci v hotovosti do pokladne materskej školy.
  • V prípade, že rodič neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, riaditeľ MŠ môže po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do materskej školy.