Príchod a odchod detí, pokyny pri prevzatí dieťaťa z MŠ

 

 • V čase od 06:00 hod. do 07:00 hod. a od 15:30 do 16:00 hod. sa deti schádzajú v pavilóne A na prízemí.

 

 • Rodič privádza dieťa do MŠ  do 08:00 hod. a prevezme ho  do 16:00 hod. Spôsob dochádzky a spôsob stravovania dohodne rodič s riaditeľkou alebo učiteľkou MŠ.

 • V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí (napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod.).

 

 • Dieťa od zákonného zástupcu preberá učiteľka, ktorá zaň zodpovedá od jeho prevzatia po odovzdanie rodičovi, alebo splnomocnenej osobe staršej ako desať rokov, alebo učiteľke, ktorá ju strieda v práci.
 • Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistí, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy. Pedagogický zamestnanec je povinný požiadať zákonného zástupcu dieťaťa o predloženie potvrdenia zdravotného stavu dieťaťa od ošetrujúceho lekára.

 

 • Rodič preberá dieťa od učiteľky v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod. a od 14:30 hod. do 16:00 hod.
 • Rodič môže písomne poveriť na prevzatie dieťaťa z MŠ aj inú osobu, avšak staršiu ako 10 rokov.
 • Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca splnomocní na preberanie dieťaťa z materskej školy, musia byť uvedené v splnomocnení, ktoré platí vždy v príslušnom školskom roku.
 • V prípade, že rodičia majú súdnym rozhodnutím alebo predbežným opatrením obmedzený styk s dieťaťom, je potrebné o tejto skutočnosti informovať riaditeľku písomne – fotokópiou rozhodnutia.

 

 • Ak dieťa počas pobytu v MŠ náhle ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí, dozor ním poverenou osobou z radov prevádzkových pracovníkov a neodkladne informuje rodičov.
 • Učiteľky majú zákaz podávať deťom akékoľvek lieky!

 

 

Prevádzka MŠ:

Pondelok - Piatok: 06:00 - 16:00 hod.

Konzultačné hodiny riaditeľka MŠ: Pondelok - Piatok: 10:00 - 12:00 hod.

 

Poznámka: V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov na 5 - 6 týždňov. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci veľké upratovanie a pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku a náhradné voľno podľa plánu. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľka MŠ zákonným zástupcom a zriaďovateľovi mesiac vopred.

 

 

 

Dôležité:

 • Do zariadenia môže vstúpiť len rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa. Pohyb cudzích osôb v zariadení je vždy len so súhlasom riaditeľky a v sprievode zamestnanca MŠ.
 • Vstup do priestorov triedy a umyvární je z hygienických dôvodov zakázaný.
 • V materskej škole je zákaz fajčenia.