Odpočinok, pobyt vonku, neprítomnosť dieťaťa v MŠ

 

Odpočinok:

 • Počas odpočinku dbá učiteľka na primerané oblečenie detí. Zabezpečí pravidelné vetranie, ktoré neohrozí zdravie detí. Od odpočívajúcich detí učiteľka neodchádza, individuálne pristupuje k deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku. Odpočinok trvá minimálne 30 minút, zvyšnú časť môžu učiteľky v najstaršej vek. skupine využiť napr. na čítanie rozprávok, grafomotorické cvičenia, občasné pozeranie detských filmov a pod.
 • Počas popoludňajšieho oddychu detí dbajú pedagogickí a prevádzkoví zamestnanci na správne rozloženie ležadiel, na čistotu posteľnej bielizne a osobnej bielizne detí. Zabezpečia pravidelné vetranie pred oddychom detí. Teplota herní a spální je kontrolovaná nástennými teplomermi.

 

 

 

Pobyt detí vonku:

 • Počas pobytu vonku je učiteľka povinná zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť. Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Neodmysliteľnou súčasťou pobytu vonku sú tvorivé hry s pieskom, pohybové hry s loptou, športové a hudobno – pohybové aktivity, kreslenie na betón a pod. Uskutočňuje sa v každom vhodnom počasí. Výnimkou, keď sa nemusí uskutočniť, sú nepriaznivé klimatické podmienky, silný nárazový vietor, silný mráz, dážď. V letných mesiacoch sa pobyt vonku vzhľadom na slnečné žiarenie upravuje a zaraďuje sa 2krát denne, v dopoludňajších a odpoludňajších hodinách.
 • Učiteľka venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a pokynov riaditeľky školy.
 • S triedou 3 – ročných detí sa vždy uskutočňuje vychádzka za prítomnosti dvoch zamestnancov. Na vychádzke ide učiteľka vždy posledná za deťmi.
 • Pri prechádzaní cez komunikáciu dáva učiteľka znamenie zdvihnutou rukou a používa bezpečnostný terč. Vchádza na vozovku prvá a odchádza posledná.
 • Nakoľko sa školský dvor skladá z dvoch častí, učiteľky sa na využívaní jednotlivých častí vždy dohodnú. Učiteľka, ktorá príde na dvor prvá, skontroluje jeho bezpečnosť, odstráni nebezpečné predmety z dosahu detí, príp. zabezpečí ich odstránenie.
 • Okrem pobytu vonku využívame telovýchovné aktivity medzi jednotlivými činnosťami, každý deň realizujeme ranné cvičenia vo vyvetranej miestnosti.

 

 

 

Neprítomnosť dieťaťa v materskej škole

 • V zmysle § 24, ods. 6,7 a 8,9 zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene niektorých zákonov v materskej škole môže byť umiestnené len dieťa, ktoré:
  • je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní, vydá zák. zástupcovi dieťaťa ošetrujúci lekár. Toto potvrdenie predkladá zák. zástupca riaditeľke pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy,
  • neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,
  • nemá nariadené karanténne opatrenie.
 • To, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia, potvrdzuje písomným vyhlásením zákonný zástupca dieťaťa. Vyhlásenie predkladá zákonný zástupca pred prvým vstupom dieťaťa do MŠ a vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako 5 dní.

 

 

Spôsob oznámenia neprítomnosti:

 • Zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu dôvod neprítomnosti a predpokladaný čas neprítomnosti osobne alebo telefonicky učiteľke.
 • Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 po sebe nasledujúcich dní, oznámi dôvod riaditeľke písomne, pričom pri opätovnom nástupe dieťaťa do materskej školy predloží potvrdenie o bezinfekčnosti prostredia.
 • Ak rodič do 14 pracovných dní neoznámi riaditeľovi dôvod neprítomnosti dieťaťa alebo závažným spôsobom opakovane poruší školský poriadok materskej školy, riaditeľ po predchádzajúcom upozornení rodiča môže rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do predškolského zariadenia.

 

 

V prípade ochorenia dieťaťa počas pobytu v MŠ dieťa izolujeme, zabezpečíme dozor z radov zamestnancov, zmenu zdravotného stavu oznámime zákonnému zástupcovi dieťaťa.