Nový školský rok v MŠ

A je to tu! Skončili sa letné prázdniny a opäť sa otvorila brána našej materskej školy pre všetky deti. A keďže na našom epidemiologickom semafore svieti zatiaľ zelená, smelo, hravo, s úsmevom a možno niektorí trošku so slzičkami sme vykročili do nového školského roka.

 

V školskom roku 2022/2023 navštevuje materskú školu 103 detí (46 dievčat a 57 chlapcov)  vo veku od 2,5 - 6  rokov, z toho  41 detí je pred vstupom do ZŠ. Predprimárne vzdelávanie detí sa aj v tomto školskom roku  realizuje podľa Školského vzdelávacieho  programu „POĎ SO MNOU SPOZNÁVAŤ SVET“, ktorý bol vypracovaný podľa Štátneho vzdelávacieho programu – ISCED 0 so zameraním na rozvíjanie kľúčových kompetencií dieťaťa tak, aby zodpovedal cieľom a zámerom predprimárneho vzdelávania.

 

Výchovno-vzdelávací proces zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci: 1. trieda p.uč. Mgr. Lenka Pechová a p.uč. Bc. Zuzana Bednárová, 2.trieda p. uč. Alena Janíková a p.uč. Mgr. Gabriela Zahradníková, 3. trieda p.uč. Anna Grmanová a p. uč. Táňa Kukuliašová ,  4.trieda p.uč. Alena Hudáková a p.uč. Karin Štefúnová a 5. trieda p.uč. Andrea Kotrasová , p.uč. Mgr. Ivana Molnárová a asistentka učiteľa p.uč. Natália Justhová. O kvalitnú stravu našich detí sa starajú pani kuchárky Alena HRiadeľová , Michaela Martináková  , Jana Košíková pod vedením vedúcej šk. jedálne Renáty Mikuškovej. O čistotu a bezpečný chod našej MŠ sa starajú Zuzana Čuríková , Daniela Markušová  a Alena Zajacová ( toho času zastupuje Ieta Dvorská).

V tomto školskom roku máme naplánované veľa akcií pre deti a rodičov.  

 

Na základe veľmi dobrej odozvy  aj tento šk. rok fungujú ZÁUJMOVÉ KRÚŽKY( Krúžok anglického jazyka, Výtvarný krúžok, Cukrársky krúžok, Tanečný krúžok a Hasičský krúžok ) ktoré sú prispôsobené vekovým osobitostiam detí a sú zamerané na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Činnosť finančne i materiálne zabezpečujú rodičia prihlásených detí, podľa vzájomnej dohody. Krúžková činnosť sa realizuje v popoludňajších hodinách pobytu dieťaťa v MŠ. Je určená deťom vo veku 5.-6.rokov.

K  úspešnej a fundovanej realizácii činností v MŠ nám aj tento školský rok veľmi dobre napomáha  spolupráca s Obecným úradom Obce Ladce, ZŠ Ladce, ZUŠ Košeca, CPPPaP Dubnica nad Váhom , Jazyková škola SKORÉ ZAČIATKY , Rodičovské združenie pri MŠ Ladce.

 

Verím, že naše deti zažijú v  materskej škole veľa pekných zážitkov, spoznajú množstvo nových kamarátov, budú sem radi chodiť a v neposlednej miere ich dobre pripravíme na prechod do základnej školy.

                                                                                

 

Alena Hudáková,

riaditeľka MŠ Ladce.