Zápis detí do Materskej školy

 

Zápis detí do Materskej školy, Hviezdoslavova 2, 018 63 Ladce, na šk. rok 2018/2019

 

Riaditeľstvo Materskej školy v súlade s § 3 vyhl. MŠ SR č. 308/2009 Z.z. o materskej škole vyhlasuje zápis detí do materskej školy na školský rok 2018/2019.

 

Zápis detí bude prebiehať v dňoch 21. 05. – 25. 05. 2018 v čase od 10.00 do 15.30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.

 

Deti sa prijímajú na základe podania písomnej žiadosti, ktorú rodičia obdržia u riaditeľky MŠ, alebo je k dispozícií na stiahnutie na web stránke materskej školy ms.ladce.sk.

 

Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sa prijíma:

  • dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku,
  • prednostne sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
  • dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • dieťa s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • výnimočne môžu byť prijaté deti od dvoch rokov, ale musia mať osvojené hygienické návyky a ak nie je naplnená kapacita MŠ.

 

Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do MŠ k začiatku školského roka vydá riaditeľka najneskôr do 30. júna 2018.

 

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa je zákonný zástupca povinný predložiť riaditeľke MŠ do 25. mája 2018.

 

Priebežne, mimo zápisu, možno prijať do materskej školy deti, ak sú v MŠ po prijatí detí na základe zápisu voľné miesta.

 

 

Alena Hudáková

riaditeľka MŠ

Súbory na stiahnutie